Gujarati Samaj Committee


 

Board Of Directors

 

Mital Mehta

Jatin Patel

Suresh Patel

Jay Shah

Vallav Shah

 

Executive Board Of Directors

 

         President:            Bhupesh Shah

         Vice President:     Kunjal Shah

         Secretary:            Shailesh Parikh

         Jt.Secretary:        Sharmila Patel

         Treasurer:            Vaishal Sheth

 

Board Of Trustees

 

Manish Modi

Prashant Parikh

Vijay Pola

Priti Shah

Gautam Shroff